Референци
“ЕЛЕМ” АД Подружница РЕК Битола, Битола
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изведување на работи во ТЕ Битола, годишен ремонт
  - Извршување на Антикорозивна заштита КЗ по повик
  - Испорака на електро опрема за помошно напојување со ел.енергија на багер СРс 2000/1, ПК Гнеотино
  - Испорака на мобилни рефлектори и опрема за осветлување, ПК Гнеотино
  - Испорака на мобилна блиндирана трафостаница на санки 6/0.4кВ со вграден сув трансформатор 630кВА
  - Набавка и поставување на 6кВ кабел од ТС “Југ” до Пумпна станица “Езеро”
  - Испорака на НН кабел РР41 4х70
  - Поставување пумпна станица Топловод Триангал-Маџари-Хиподром
  - Антикорозивна заштита за рударска опрема за ПК Брод Гнеотино
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Носачи за ВН кабел и разводно споен ормар
  - Изведување на ремонтни активности за 2008 год во РЕК Битола
  - Антикорозивна заштита на метални делови и челична конструкција
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Демонтажа и монтажа на три монтажни бараки од ХЕЦ Козјак во руднички круг на ПК Брод-Гнеотино
  - Испорака на мобилна трафостаница за напојување на багери во ПК Брод Гнеотино
  - Изведување на работи во ТЕ Битола на редовниот годишен ремонт за 2009 год. на Блоковите во ПЕ Термоелектрани
  - Извршување на услуги од Работна рака за интервенција на повик во ПЕ Термоелектрани и ПЕ Рудници-Битола (Лимар-изолатер)
 • Изведени проекти во 2010 година
  - Извршување на услуги од работна рака за тековно одржување на повик за ПЕ Термоелектрани и ПЕ Рудници-Битола
“ЕВН Македонија” Скопје
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Енергетски кабли 1х240/25мм 1х150/25мм2
  - ВН осигурачи и подножја
  - УПЕ изолирани енергетски кабли 12/20кВ и 20/35кВ
  - Енергетски кабел со пластична изолација 0,6/1кВ
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Изведување на грaдежно земјани и електромонтажерски работи
  - Набавка на пластични фундаменти за мерноразводен ормар
  - Изведување на земјени и електромонтажерски работи на 35кВ делница Кондово-Сарај
  - Изведување на земјени и електромонтажерски работи на 35кВ делница Берово-Пехчево
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Набавка на поцинкована лента и челична жица
  - Изведување на електромонтажни, градежни и земјани работи во КЕЦ Васил Главинов, Скопје
  - Изведување на електромонтажни, градежни и земјани работи во КЕЦ Ѓорче Петров, Скопје
  - Изведување на електромонтажни, градежни и земјани работи за изведба на приклучок „Гоце Џепаровски“
  - Изведување на електромонтажни, градежни и земјани работи за изведба на проект растеретување на 10кВ мрежа во Општина „Сарај“
  - Изведување на електромонтажни работи за изведба на МБТС 20(10)/0,4кВ „ДЕТОИЛ“ ДОО
  - Изведување на електромонтажни работи за предмет „Панделевски Цветан“
  - Изведување на електромонтажни работи за предмет „Американ Констракшн“
  - Испорака на фундаменти
АД ”ГА-МА”, Скопје
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изведување на градежни работи за ГМПС на разводен гасовод кон слободна економска зона Бунарџик
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Изведување на градежни работи на гасоводниот систем на ГА-МА АД-Скопје
  - Изведување на електро работи и работи на катодна заштита за приклучна делница и МС на објект ТЕ-ТО- Скопје
  - Изведување на електро работи и работи на катодна заштита за мерно регулаторни станици
  - Изведување на градежни работи на објект ТО-Запад
  - Изведување на електро работи и работи на катодна заштита за објект ТО- Запад
 • Изведени проекти во 2010 година
  - Бушење под железничка пруга за објект ТЕ-ТО
  - Изведување на градежни работи за поставување на новопроектиран гасовод за ТО Исток на локација САЕМ ИНВЕСТ – Скопје
ФАКОМ АД Скопје
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Mонтажа и демонтажа на термоизолација
  - Фарбање, антикорозивна заштита потисна печка
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Изведување на антикорозивна заштита на челична конструкција на објект “Тинекс” Скопје
  - Изведување на изолаторски работи во Титан Цементарница Усје
  - Изведување на антикорозивна заштита на челична конструкција на платформа во Џонсон - Мети Бунарџик
  - Хидроизолација на цевковод Ф168мм со кондор трака, со лемење
  - Термоизолација на оштетени цевки за пратечка пареа во погон
  - Термоизолација во Топла Валавница, Скопје
  - Антикорозивна заштита на челична конструкција на објект “Даме Груев“, Скопје
  - Антикорозивна заштита на челична конструкција на објект КАРТЕЛ Скопје
  - Изолација на цевки Ф50 кои се обложени со тервол и поцинкована лим на објект ПОТИСНА ПЕЧКА бр.2 во Макстил , Скопје
 • Изведени проекти во 2010 година
  - Антикорозивна заштита на челична конструкција на објект „Мега-Трубарево“
МАКСТИЛ Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Замена на дел од дотраен цевковод за секундарно ладење
  - Бетонирање на патос околу превлачник
  - Реконструкција на платформа за мелница за старо железо
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изработка на гардеробни ормари
  - Чистење на наталожена прашина во погон Челичарница
  - Санација на постоечки санитарни чворови и гардероби во Аѓустажа
  - Замена на ребраст лим со транспарентни табли на погонскиот кров
  - Санација на два санитарни јазли во погонска работилница бо ВДЛ
  - Санација на два санитарни јазли во РЕ-дигалки
  - Санација на канцеларии-контејнер и изработка на монтажна куќичка
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Чистење на наталожена прашина во Челичарница
  - Чистење на крански стази од прашина и парчиња од шини
  - Пескарење и фарбање на мачка дигалка бр.55
  - Чистење на гасовод
  - Санација на санитарен чвор во работилница во машинско одржување
  - Изведба на припрема на стрипер хала за магацински простор
  - Бетонирање на под во работилница за валци
  - Бетонски фундаменти за влезна и излезна дескалација
  - Санација на санитарен чвор во стрипер хала - Бетонирање на простор од ЦД-9 до ЦД-14
ЗОРС “АЛКА” Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Изведба на градежни и градежно занатски работи: Изградба на културно образовен дом во с.Житинени , Центар Жупа
  - Изведба на градежни и градежно занатски работи: развој на спортот и културата во с. Присојница, Маврови Анови
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Реконструкција на Младински дом во с. Голем Папрадник, Опш. Центар Жупа
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Градежни,асфалтерски и занаетчиски работи: спортско игралиште и реконструкција во ОУ “ММ Брицо”
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Изградба на систем за водоснабдување во с.Сливник
РУЕН Кочани
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Изведување на кровопокривачки работи на објект I
  - Изведба на нови хоризонтални олуци на производна хала
  - Изведување на кровопокривачки работи на објект
  - Монтажа на вентилациони цевки и монтажа на желузини
  - Изведување на кровопокривачки работи на објект ЗАПЧАНИЦИ
  - Изведба на надворешен вентилационен вод, демонтажа и монтажа на разводна мрежа и машинско кршење, поправка на фасадни сендвич лимени платна и монтажа на пластифициран лим, вертикален и хоризонтален олук и опшивки
АИРКОН Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Изведба на електромонтажнерски услуги на постојана ТС 10/0.4кВ
КОСМОФОН Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Годишен Договор за одржување на базни станици
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Електрификација на базни станици
БОРТАС
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Дислокација на 10кВ ел.мрежа во нас.Расадник, Кисела Вода
МЕПРИНГ ИНЖИНЕРИНГ Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Реконструкција на 35кВ; 20кВ и 10кВ далекуводи на прелази преку пат во Радовиш на стационажа
Општина Македонска Каменица
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Рамковен Договор за изградба и одржување на улично осветлување во Општина Македонска Каменица
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изградба и одржување на улично осветление за потребите на Опш. Македонска Каменица
Друштво за ремонт на пруги и нискоградба Ј.П.”Македонски Железници”, Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Каблирање на 35кВ воздушен вод од ТС 35/10кВ Маџари кон ТС 110/35/10кВ Скопје I
Министерство за труд и социјална политика СКОПЈЕ
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Изведба на градежно занатски работи за изградба на далновод за потребите на “Прифатниот центар за баратели на азил”
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изведба на градежно занатски работи за изградба на далновод за потребите на “Прифатниот центар за баратели на азил”
ГРАДБА ПРОМЕТ АЛКИ ДООЕЛ, Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Испорака и монтажа на комплет електро опрема за трафостаница ТС 10/0.4кВ; 630(1000)кВА
МЗТ ПУМПИ, Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Изведување на термоизолација на цевководи и резервоари на објект: “ФЕРОНИКЕЛ”, Глоговац
АД ТЕЦ НЕГОТИНО, Неготино
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Изведување на градежни работи по повик
 • Изведени проекти во 2008 година
  - Градежно и градежно занатски работи во ТЕЦ Неготино
ИНТЕРУНИОН-ЕНГ, Скопје
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Испорака и монтажа на опрема за 10кВ воздушен приклучок и челично решеткаста ТС 10/0.4кВ; 250кВА
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Испорака и монтажа на опрема за 10кВ воздушен приклучок, челично решеткаста ТС 10/0.4кВ; 160кВА и НН приклучок
ЦМЦ ЕКО ЦОН, Скопје
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Испорака и монтажа на бетонско куќиште за ТС, комплет опрема за ТС 10/0.4кВ; 1000кВА и ВН кабловски приклучок
ЕСМ-ЕВН, Скопје
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Испорака на бакарен енергетски кабел
  - Испорака на алуминиумски енергетски кабел
  - Изработка на фундамент за бетонски столбови за реконструкција на дел од НН мрежа во Босилово од ТС 10/0.4кВ Босилово - Подружница Електро-Струмица
Општина Ресен
 • Изведени проекти во 2007 година
  - Алуминиумски кабел, поцинкована трака за заземјување, гал штитник
Арцелор Миттал (ХРМ) Скопје
 • Изведени проекти во 2008 година
  Користење на камион корпа до 12м и дигалка до 18м
 • Изведени проекти во 2009 година
  Користење на камион корпа до 12м и дигалка до 18м
 • Изведени проекти во 2010 година
  Користење на камион корпа до 12м и дигалка до 18м
КОГЕЛ СЕВЕР Скопје
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Изведување на термоизолација на опрема и инсталација во когенеративна гасна електрана
Општина Гази Баба, Скопје
 • Изведени проекти во 2009 година
  - Изградба на улично осветлување
  - Oдржување и реконструкција на улично осветлување
АД во државна сопственост за вршење дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ Скопје
 • Изведени проекти во 2010 година
  - Испорака на резервни делови за електроника и машинство
ПРАКТИКА-МС, Скопје
 • Изведени проекти во 2006 година
  - Набавка, испорака и поставување на трансформаторот тип ETN 5-20,10/0.4kV, 50kVA
  - Набавка, поставување и поврзување на 10кВ врски со Cu 50mm2 од раставувач до трансформатор
  - Набавка и поставување на 10А ВН осигурувач
  - Демонтажа на оштетен 10кВ изолатор и набавка и поставување на нов 10кВ изолатор на столб
АД “Аеродроми на Македонија„ Скопје
 • Изведени проекти во 2010 година
  - Мерења и испитување на отпор на намотки на изолација на генераторски намотки-агрегати
  - Мерења и испитување на отпор на намотки на изолација на трансформаторски намотки на    дијалектична пробојност на трафостаници